Get Adobe Flash player
Search

Elmi ədəbiyyat

Elman Yusifov, Nəzakət İsayeva, Faiq Əsgərov. Bioloji müxtəliflik : Abşeron yarımadasının təbiət abidələri

 Kitabda Abşeron yarımadasının, landşaftı, floristik, geoloji və paleontoloji təbiət abidələri, onların ərazi üzrə paylanması, nadir və nəsli kəsilməkdə olan canlıları haqqında sistemli şəkildə məlumatlar verilmişdir.Eyni zamanda Azərbaycan florasına xas olan yüzdən çox bitki növünün təsviri verilmiş, bir cox nadir təbiət abidələrinin fotoşəkilləri ilk dəfə olaraq təqdim edilmiş, ekoloji xəritələr çəkilmiş, bəzi bitkilərin yeni arealları müəyyənləşdirilmiş, ərazinin landşaftını və təbiət abidələrini ,nadir bitkilərin çiçək, meyvə və toxum fazalarını əks etdirən 1000-dən çox şəkli əks etdirilmiş, bu abidələrin koordinatları verilmişdir.

Bakı : Nurlar NPM, 2007. – 424 s.

Chingiz Qajar. OLD SHUSHA

The world has cities that due to their cultural, historical and political reasons have become symbolic. It is even sufficient to pronounce their names and people start recalling various associations creating distinct images of them/ Shusha has always been will continue to be such a city for every Azerbaijani citizen.

Baku : Şərq-Qərb, 2009. – 344 p. : foto.col., il

Z.M. Bünyadov. Azərbaycan tarixi. I cild. Dərslik

           

Dərslikdə Azərbaycanın qədim və orta əsrlər etnik  tarixindən, dövlət quruluşlarından, mədəniyyətindən, dini görüşlərindən, həmçinin Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən, regionda kapitalist münasibətlərinin, yaranması və inkişafından bəhs edilir.  Dərslikdə dövrlər üzrə xəritələr verilmişdir.
Dərslik müəllimlər, tələbələr, aspirantlar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
B.- 2007.- 720 s.

 

A.N. Həsənov. Azərbaycanda regional turizmin inkişafı: problemlər, prespektivlər

1991-1998-ci illərdə Azərbaycan texnologiya İnstitutunda laboratoruya müdiri, 1998-2001-ci illərdə baş müəllim
vəzifəsində çalışmışdır. 2001-ci ildə Az.Ti-nin “İaşə, ət və süd məhsullarının texnologiyası” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmiş, 2003-2005-ci illərdə “İaşə məhsullarının texnologiyası və turizm” kafedrasının müdiri işləmişdir.
A.N.Həsənov 1998-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək Texnika Elmləri Namizədi alimlik dərəcəsi, 2005-ci ildə isə dosent elmi adı almışdır. 2005-ci ildə “Qida məhsullarının texnologiyası və turizm” fakultəsinin
dekanı seçilmiş və hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır. Respublikanın və xarici ölkələrin elmi jurnallarında, yerli və beynəlxalq elmi-praktik konfranslarda nəşr olunmuş 78 elmi-metodiki əsərin müəllifidir.
Onlardan 45-i turizmin aktual problemlərinə həsr edilib.

B.- 2012.- 368 s.

Nəsiman Yaqublu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Ensiklopediyası

 

Bu ensiklopediya Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə. Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətinə həsr edilib. İlk dəfədir ki, M.Ə. Rəsulzadənin həm Azərbaycanda, həm də mühacirətdəki fəaliyyəti geniş araşdırılır. Bu ensiklopediyada M.Ə. Rəsulzadənin bütün yazılarının və əsərlərinin ümumi biblioqrafiyası da verilib. Kitabda təqdim olunan çoxlu sayda fotolar, arxiv sənədləri və yeni məlumatlar M.Ə. Rəsulzadənin bir şəxsiyyət kimi böyüklüyünü bir daha təsdiqləyir. Bu ensiklopediyadan elm adamları, siyasi xadimlər, diplomatlar və tədqiqatçılar faydalana bilər. Kitabı əldə etmək üçün (012) 4921238, (012) 5116186, (050) 4049113 telefonlarına müraciət edin.

Bakı. “Kitab Klubu”. 2013. 506 s.

Cəfər Qiyasi. Nizami dövrü memarlıq abidələri

Azərbaycan və Yaxın Şərq regionunun memarlıq və şəhərsalma irsinin araşdırılması. Azərbaycanın orta əsrlərdə memarlıq sahəsində beynəlxalq əlaqələrinin araşdırılması. Orta əsr memarlarının yaradıcılığının araşdırılması.

Bakı, 1991.-

T. Quliyev, F. Abdullayev, A. Heydarov. Rusça-azərbaycanca riyaziyyat terminlər lüğəti

Riyaziyyat elminin sürətli inkişafı ilə əlaqədar olaraq, çoxlu sayda yeni riyazi terminlər yaranmışdır. Odur ki, müasir riyazi terminləri nəzərə olan lüğətin nəşri qarşıya çıxmışdır.
Llüğətdə

Bakı Dövlət Universiteti
AMEA rəyasət heyəti
Terminologiya Komissiyası
Bakı.- 2012

Rasim Əfəndi. Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənəti : XI-XVIII yüzilliklər : monoqrafiya (kirilcə)

Monoqrafiyada Azərbaycan dekorativ sənətinin müxtəlif növlərinin inkişaf tarixindən bəhs olunur
Расим Эфенди. Декоративно-прикладное искусство Азербайджана (средние века)
 Bakı : İşıq, 1976. – 190 s. : şək. 

Rəşid Göyüşov. Azərbaycan arxeologiyası (kirilcə)

Read the rest of this entry »

İranda şah sülaləsinin əsasını qoymuş Ağaməhəmməd xan Qacarın ölümünə qədər həyatında baş vermiş əsas hadisələrin qısa xülasəsi ilə tərcümeyi-halı

  Tərcümə və ön dəqiqləşdirmələr: Mahal Qacar

Kitabda İranda Şah sülaləsinin əsasını qoymuş Ağaməhəmməd Xan Qacarın ölümünə qədər həyatında baş vermiş əsas hadisələrin qısa xülasəsi ilə tərcümeyi halı verilmişdir.

Bakı.- 2011.- 53 s.