Get Adobe Flash player
Search

Elmi ədəbiyyat

Cabbar Məmmədov. Diplomatik psixologiya: Siyasi, ideoloji və psixoloji diversiya və anti-diversiyaların metodları

Kitabda adi həyatdan tutmuş siyasətə və hərbiyyəyə qədər olduqca geniş bir diapazonda tətbiq olunan çoxlu sayda diplomatik manevrlərin, taktiki gedişlərin, psixoloji fəndlərin mexanizmi izah edilir, onlardan necə istifadə etməyin yolları göstərilir;

Kitabın birinci hissəsində – qədim Şərq əlbəyaxa döyüşlərində və ümumən hərb texnikasında olduğu kimi, ünsiyyət aktının da özünəməxsus taktika və strategiyaya, hücum və əks-hücum məqamlarına, kəşfiyyat, diversiya elementlərinə və s. malik olduğu göstərilir, rəqibin zəif cəhətlərini necə aşkar etmək, onlara zərbələri necə endirmək, qarşı tərəfin hücumlarından necə qorunmaq, fikirlərini necə «oxumaq», ünsiyyət zamanı təşəbbüsü necə ələ almaq, liderliyə necə nail olmaq, kiməsə hər hansısa bir fikri necə təlqin etmək, onu necə inandırmaq, fəaliyyətə necə təhrik etmək və ya bundan necə çəkindirmək, rəyini necə döndərmək, iradəsini necə qırmaq, öz mövqeyini ona necə qəbul etdirmək, onda hansısa bir əhval-ruhiyyəni, halı, meyli necə formalaşdırmaq və ya necə neytrallaşdırmaq, müxtəlif xarakter və statuslu adamlarla müxtəlif şəraitlərdə ünsiyyəti necə qurmaq, söhbətin maraqlı keçməsi üçün hansı nüansları nəzarətdə saxlamaq və s. barədə bəhs edilir.

İkinci hissədə – konkret olaraq siyasət və hərbiyyədə istifadə olunan diplomatik manevr və fəndlərin texnologiyalarından bəhs olunur: Rəqib cəbhəsinin əsgər və əhalisinin mənəvi və hərbi ruhunu necə qırmaq, onların öz qüvvəsinə, öz hərbi-siyasi rəhbərliyinin kompetentliyinə inamını necə itirmək, onların döyüş qabiliyyətini necə aşağı salmaq, müqavimət iradəsini necə qırmaq, hərbi əməliyyatlarda iştirakdan və ya səfərbərlikdən boyun qaçırmağa, dezertirliyə, komandirlərə tabe olmamağa, əsir düşməyə, satqınlığa və s. necə təhrik etmək, onları özlərinin, öz yaxınlarının və ya öz dövlətlərinin, vətənlərinin, rəhbərlərinin və b. əleyhinə olan addımlara, fəaliyyətlərə necə meylləndirmək, beynəlxalq siyasətdə və ümumən siyasətdə bütün bunlardan necə istifadə etmək və s. barədə söhbət açılır, bunların realizəsi üçün konkret fənd və vasitələr göstərilir.

Metodika dünya psixologiyasında analoqa malik deyil.

Kitab xüsusi idarələr, diplomatlar, siyasətçilər, politoloqlar, hərb strateqləri, pedaqoqlar, psixoloqlar və ümumiyyətcə, praktik psixologiya ilə maraqlanan hər kəs üçün yararlı ola bilər.

Bakı – 2015.- 456 s.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. Birinci cild. 1903- 1909. (kirilcə)

Oxuculara təqdim olunan “Əsərlər”in birinci cildində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından biri, görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi, istedadlı alim, jurnalist və publisist Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1903-1909-cu illərdə “Şərqi-Rus”, “Hümmət”, “Dəvət”, “İrşad”, “Təkamül”, “Yoldaş”, “Tərəqqi” qəzetlərində, “Füyuzat”, “Volna” jurnallarında çıxan 280-a yaxın yazısı daxil edilmişdir. Bu əsərlər azadlıq və demokratik hərəkata qoşulan inqilabçı sosial-demokrat, hümmətçi gəncin Birinci rus inqilabı və onsan sonrakı illərdə siyasi xadim, jurnalist və publisist kimi formalaşdığını, yetkinləşdiyini nümayiş etdirir. Kitab nəinki Azərbaycan tarixini tədqiq və tədris edənlər üçün, həmçinin geniş oxuyucu kütləsi üçün də faydalı olacaqdır. – (kirilcə)
İkinci cild 2001-ci ildə oxuculara ərmağan edilib. Kitabda M.Ə.Rəsulzadənin beş ildə (1909-1914) yazdığı əsərlər yer alıb. (kirilcə)
3-cu cilddə 600 səhifəlik kitaba mütəfəkkirin 1915-1916-cı illərdə “İqbal”, “Yeni iqbal”, “Açıq söz” qəzetlərində, “Qurtuluş” məcmuəsində işıq üzü görmüş 200-ə yaxın əsəri daxil edilib. (latın xərifləri)
Bakı 1992 – 470 s.

5 AZN

Heydər Hüseynov. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən

 

Heydər Hüseynov bu kitabda XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış görkəmli Azərbaycan mütəfəkkirlərindən Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Kazım bəy və Həsən bəy Zərdabinin dünyagörüşünü ustalıqla təhlil etmiş, bütövlükdə Azərbaycan fəlsəfə tarixinin sistemli tədqiqinin elmi əsasını yaratmışdır.

Bakı.- 2007.- 399 s.

9 AZN

Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi. Mxitar Qoş. Alban salanaməsi

Azərbaycanın X əsrə qədərki vəziyyəti haqqında fikir söyləməyə imkan verən yeganə yerli mənbə Moisey Kalankatuklunun “Albaniya tarixi” əsəridir

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi. İkinci müəllif barəsində fikirlər çalpaşıqdır. Bəs bu kitablardan hansının müəllifi Moisey Kalankatukludur?Kitabların üçünün də bir müəllif tərəfindən yazılması fikrini söyləyənlər də var. Şübhəsiz ki, kitablar müəllifin ana dilində yazılmışdır. O vaxt Albaniyada yaşamış müxtəlif dilli və ləhcəli 26 alban qəbiləsinin artıq vahid bir dildə birləşməsi, hələ V əsrdən Aran dilinin Azərbaycanın şimal torpaqlarında vahid dil olması indi tarix ədəbiyyatında şübhə doğurmur. Məlum olduğu kimi, VII yüzilliyin sonlarında Azərbaycan ərazisi Ərəb xilafəti tərəfindən zəbt olunmuş, yerli xristian albanların çoxu müsəlmanlığı qəbul etməli olmuş, indiki Dağlıq QarabağdaArsaxda yaşayan albanlar isə öz dinlərində qalmış, xristian ermənilərin əhatəsində olduqları üçün getdikcə öz dillərini itirmiş, erməniləşmişdi. Alban kilsəsini özünə tabe edə bilmiş erməni kilsəsi albanlara məxsus olan abidələri erməni abidəsi elan etmiş, yazılı abidələrin isə qədim erməni dilinə -qrabara tərcümə etməyə cəhd 5 göstərmişdir. Eyni fəlakət haqqında söhbət gedən “Albaniya tarixi” kitabının başına gəlmiş və ulularımızın bu abidəsi qədim erməni dilində çatmışdır. “Albaniya tarixi” bir neçə dəfə erməni dilində, həmçinin rus və xarici dillırdə nəşr olunmuş, hamısı da Moisey Kalankatuklunun müəllifliyi ilə. Burada oxucu yenə baxışlarına heyrətedici sual doldurub soruşa bilər: Necə? Alban abidəsi, ulularımızın abidəsi neçə dəfə müxtəlif dillərdə nəşr olunduğu halda, bəs albanların xələfləri niyə öz ulularının bu gözəl abidəsinə biganə olublar, onu ana dilimizdə nəşr etməyiblər? Çox düz sualdır, amma bilmirəm necə cavab verim. Yalnız təssüf. Bir də bu kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə edib öz xalqına çatdırmaq təşəbbüsünü öz üzərinə götürmüş akademik Z.Bünyadova minnətdarlıq etmək qalır

Bakı- 2006.- 293 s.

9 AZN

Gustave Lebon. Xalqların və kütlənin psixologiyası

Fransız psixoloqu Lebon Qustavın “Xalqlar və kütlə psixologiyası” əsəri böyük sosial qrupların psixologiyasının tədqiqinə həsr olunub. Mütəşəkkil kütlənin davranış qanunlarını ilk dəfə məhz Lebon ifadə edib. Əsərində o yazır ki, izdiham zamanı adamlarda “indiyədək sahiblənə bilmədikləri yeni keyfiyyətlər meydana çıxır”. Belə vəziyyətdə fərd “fors-major şüur əldə edir və bu şüur onu elə instinktlərə tabe olmağa vadar edir ki, tək olduğu zamanlarda heç vaxt onlara azadlıq vermir”. Lebon bunu belə izah edir: birincisi, “kütlə anonimdir və ona görə məsuliyyət daşımır. Ayrı-ayrılıqda fərdləri həmişə çəkindirən məsuliyyət hissi, izdiham zamanı tamamilə ortadan qalxır”. İkincisi, izdihamda “hər bir hiss, hər cür fəaliyyət sirayətedicidir, özü də o dərəcədə ki, fərd öz şəxsi maraqlarını çox asanlıqla kollektiv maraqlara qurban verir”. Müəllifin müşahidələrinə görə, izdihamda fərdin üçüncü əsas xüsusiyyəti, “bir növ təlqinə həssas olmasıdır, bu zaman o, öz iradəsinə malik olmur”.

B.- 2015.- 366

M.Hakan Yavuz and İsa Blumi. War & Nationalism. The Balkan wars, 1912 – 1913, and their sociopolitical implications

War and Nationalism: The Balkan Wars, 1912-1913, and Their Sociopolitical Implications (Utah Series in Middle East Studies)

 

Yaqub Mahmudov. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri: Ağqoyunlu dövrü: XV əsrin II yarısı. Dərs vəsaiti

XV əsrin II yarısında Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələrinə həsr edilmiş bu kitabda
Ağqoyunluların hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrini doğuran
tarixi şərait, Qərb ölkələri ilə diplomatik əlaqələrimiz, Avropanın Şərq siyasətinin mahiyyəti araşdırılır. Əsərdə müxtəlif Avropa ölkələrində danışıqlar aparmış Azərbaycan diplomatlarından, bu dövrdə Şərqdə yeganə qadın diplomat olan və şöhrəti Qərbi Avropa ölkələrində də geniş yayılmış Sara Xatundan, görkəmli dövlət xadimi Uzun Həsənin fəaliyyətindən, o cümlədən Qərb ölkələri ilə əlaqələrindən söhbət açılır. Kitabda Azərbaycanın o dövrün beynəlxalq münasibətlərində mühüm rol oynadığı göstərilir.
Dərs vəsaiti bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və müəllimlər, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Dərs vəsaiti. Bakı, «Təhsil», 2007, 116 səh.

 

Səbuhi Əhmədov. Azərbaycan tarixindıən yüz şəxsiyyət

Azərbaycan tarixində yüzlərcə parlaq şəxsiyyət olmuşdur. Onların hər birinin həyatı, yaradıcılıq yolu bugünkü nəslə örnək ola bilər. Elə bu kitabı da yazmaqda məqsəd vətənimizin görkəmli şəxsiyyətləri barədə danışmaq, Azərbaycanın keçmişini bu tarixi şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığı prizmasından göstərməkdir.

Topluya Azərbaycanın qədim keçmişindən ən yeni tarixədək keçdiyi uzun və keşməkeşli yolda izlərini qoymuş şəxiyyətlər haqqında yığcam məlumatlar daxil edilmişdir. Elə şəxsiyyətlər haqqında ki tarixi hadisələrdə bilavasitə iştirak edibetməmələrindən asılı olmayaraq əməlləri ilə onların gedişinə təsir göstərmişlər. Sultanlar və şahlar; üsyançılar və inqilabçılar; sərkərdələr və məmurlar; rəssamlar və ailmlər; həkimlər və şairlər; fbəstəkarlar və xeyriyyəçilər – bu insanların oxucu qarşısında canlandırılan taleləri Azərbaycanın tarixini əyani surətdə təsəvvür etməyə imkan verir

Bakı.- 2011.- 268 s.

Mahmudov Yaqub (elmi redaktor). İrəvan xanlığı. (Резюме на русском языке)

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda Cənubi Qafqazın tarixində mühüm rol oynamış Azərbaycan dövlətlərindən biri — İrəvan xanlığından (1747-1828) bəhs olunur. Bu Azərbaycan dövləti XIX əsrin əvvəllərində yadelli işğalçılara qarşı gəhrəmancasına mübarizə aparmışdır.
İrəvan xanlığının tarixi Azərbaycan xalqının minillər boyunca yaratdığı zəngin maddi və mədəniyyət tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.

Bakı, “CBS”, 2010, 615 səh.

Mahmizər Mehdibəyova. Cənubi Azərbaycan mühacirət nəsri (1947-1990-ci illər)

Monoqrafiyada Cənubi Azərbaycan mühacirət nəsrinin yaranması, təşəkkülü və inkişaf mərhələləri araşdırılır. Tədqiqata cəlb olunan hekayə, povest və romanların ideya-bədii və sənətkarlıq məsələləri barədə mülahizələr irəli sürülür, Cənubi Azərbaycan mühacirət nəşri çağdaş Güney Azərbaycan nəsri kontekstində tədqiq olunaraq qiymətləndirilir.

Bakı.- 2007.- 192 s.

 • Best exercise to get rid of man boobs
 • black horny teens pictures
 • teenage sex lick
 • Hottest naked teens
 • free redhead girls nude videos
 • kristin davis pictures from couples retreat
 • japanese petite tube
 • tight pussy over
 • asian sex webcam
 • sexy babes cam
 • athletic pussy video free
 • lesbians sucking on each others boobs
 • leah big brother vids
 • Hot slave girl
 • solo handjob pictures
 • blackbook beauty secrets
 • big dick and tits websites
 • amateur gangbang wife
 • Telugu heroines sex movies
 • free full length classic movies
 • pussy stap on
 • mature sex party movies
 • tonya harding sex video
 • asian amateur sex girls videos
 • nude flashing japanese
 • butt sex story
 • taboo young teenie videos
 • wife dominated anal
 • free asian free
 • Sexy ass photos
 • long videos in hd
 • Tamil movies sex scene
 • girls screaming in pain during sex
 • little girllies hairy pussy movies
 • teen girl torture
 • unisex naked restrooms
 • indian housewives
 • La masturbation masculine
 • iry young girls free photos
 • amateur girls dancing
 • nude teen video male
 • free amateur blowjob
 • Lesbians xxx sex
 • Lesbian pussy eater
 • uk amateur teens
 • Huge tits pantyhose
 • impressive handjob video
 • asian schoolgirls class sex videos
 • young naked men videos
 • spooning free sex position videos
 • Hot girls in swimsuit
 • sex nude couples
 • babes in low cut dresses videos
 • oliver sexy teen boy
 • skinny small petite
 • blonde anal fuck vids
 • girl caught masterbating
 • foot centerfold boobs movie
 • milf and teen girl in threesome
 • hairy pussy pics of indian celebrities
 • free young tight teen pussy
 • x rated couples movies
 • father watches daughter fuck video
 • force stripped chubby girls humiliation videos
 • naked jessica simpson pictures
 • ass tits pussy gangbang eating
 • european anal girls
 • best shemale panty pics
 • hot girls with huge breasts
 • monthly babes of japan
 • indian sex webcams
 • xxx anal hooks vidoes
 • Actress nude sex scenes
 • perfect body girls
 • asian virgins s
 • humilation audition training pussy
 • girls highschool volleyball butt pics
 • mommys tits vids
 • free video two girl oil massage
 • sweet phat black girld
 • free young teen amature sex
 • flexible naked women nude pussy ass
 • amateur digital movie making
 • girl masterbating orgasm
 • teeni girls old men tube
 • only amateur
 • free hardcore bondage picture galleries
 • pov oral gallery
 • china pussy pics
 • party boys girls striping each other
 • xxx young videos
 • quicktime movies big tits
 • sexy toned naked
 • thailand anal free videos
 • mature g strings pics
 • lesbian anal punishment
 • amateur japanese girlfriends
 • free sexy blowjob movie
 • video of naked erotic grannys
 • old school ebony
 • xxxrated pictures mature women free
 • free hypnotism videos orgasm
 • Bloody ass fuck
 • Jessica biel sex scene video
 • Wet pussy sexy
 • bbw naked fuck videos free
 • Sexy xxx sex
 • adult sex group in indiana
 • facial fucking movies
 • greek anal video
 • barefoot girl party
 • girl sucking huge nipples videos
 • set black asian
 • sexy rosen girl
 • Hot indian couples sex
 • Ass jiggling video
 • nude pussy picture forum
 • happy teen suck
 • breasts d pics
 • straight pussy fingering and licking
 • hentai movies
 • sasha blonde movies
 • free brazil movies
 • euro teen nudism
 • uncensored asian sex video
 • my teachers wife video
 • hardcore adult sex
 • frustrated man fuck virgin
 • real pictures of bikini wax
 • Nude girls movie
 • throat gagg girls
 • teen titans raven sex video
 • ebony muscle women sex
 • hairy women fuck video
 • free milf threesome movies
 • biggest dildo fucking wired pussy
 • free pussy licking orgasm video
 • asian sex turbo videos
 • frozen fuck you pictures
 • girls showing their boobs and nipple
 • oral clitoris masturbation video
 • naked teen big ass pics
 • lesbian coeds
 • actress pussy innie
 • girlfriend started
 • teenie pussy fuck finals
 • big boobs black girls
 • Big brazil tits
 • partys for teens
 • roman heart pictures
 • couples retreat yay movies
 • college girls wearing bikini
 • big titty asian nude girls
 • Fuck my white pussy
 • teen couples sex galley
 • Kendra wilkinson nude pics
 • alison angel hardcore video
 • horny grandmas fuck movies
 • teeny young pussy vids
 • naked blowjob movies
 • wife fuck frist black
 • asian sex gy style
 • extreme sexy glamour
 • Nude girls working
 • Le serpent sex scene
 • suck toes gallery
 • suck dick tubes
 • college girls party wild videos
 • amateur crossdressing videos
 • Sex video katrina and hayden
 • girl teen xxx movi
 • girls fingering masterbating video
 • nude girl butt massage
 • blonde pregnant girl gets fuck
 • emily scott topless video
 • young girls down blowse
 • mature stocking pictures free
 • pics tiny tits
 • free video black teen
 • pussy pounding horny
 • butt naked at girls medical exam
 • hairy brunettes pussy
 • free strapon mature pictures
 • black boys ass
 • yana anal video
 • young black hung boys
 • softcore teen videos
 • sweet black wet pussy
 • thin women anal double fuck
 • teenage girl guide
 • free glamour nude girls
 • fat moms doing black dick
 • shemale with women galleries
 • xxx free erotic photo
 • Posh girl fucked
 • japan kumiko
 • glamour little girls
 • two women suck dick
 • best cartoonnetwork videos
 • young girs
 • Sexy naked vidios
 • girls bedroom video
 • buy petite clothes on line
 • ameature young sex
 • free video shemale
 • petite plaza plaza hotel malaga
 • cute young asian nudes
 • hoy girls having sex
 • Amateur nude lesbian
 • young hot dolo girls
 • sexy punk rock chicks
 • hot bikini fucking girls mpegs
 • sperm squirted on my pussy
 • white girl pussy prrn
 • petite relaxed blue jeans
 • teens bikini babe
 • Sex movie pic
 • Sexy lesbian sucking
 • young girls dancing sexy non nude
 • black butt facesitting
 • free asian bukkake facial cumshot videos
 • naked young teens girls
 • Nude amateur college girls
 • free ebony homade
 • attractive black teen
 • mature older hairy mothers homemade videos
 • naked male bodybuilder videos
 • Nude pics of constance marie
 • my wife doesnt initiate sex
 • Amateur anal sex movies
 • cartoon group sex
 • youngest asian nudists
 • black girls in sexy panties
 • teen facial movied
 • free female naked pics
 • japanese weird sexy girls
 • greatest erotic movie
 • black women sucking a white dick
 • the hills star lauren topless pics
 • spy cam video girls
 • woman kissing teenage girl videos
 • menstruation pics
 • biggest ass xxx
 • patrina black pussy
 • watch mature movies online
 • hottest webcams local girls
 • free ebony thumbnail gallery post
 • free colin farrell sex videos
 • sex and fat wife
 • sex fantasy post wife jim
 • Keith urban kiss a girl official video
 • hot young blonde guys
 • wife hypnotized to fuck stories
 • black oak picture
 • xxx tits tits tits
 • ebony sexy chubby
 • mature granny galleries
 • girl boy sex galleries
 • sarah young cumshots
 • Great teen pussy
 • scene emo girls sexy
 • a black mans birthday party ideas
 • teen sex hardcore shower
 • group sex of white aunty
 • asian girl with huge rack
 • naked pics magen fox
 • Asian teen x
 • free amateur housewife thumbnails
 • d erotic art sex art
 • free online sex facial movies
 • hot girl stripper videos
 • asian blowjob tube
 • beth chapman naked pics
 • erotic stories onlinevideo streaming
 • big tits lesbians kissing
 • asian and black mixed women
 • nebraska naked videos
 • great teen pussy
 • taipei girl sex exhibition
 • toons girl erotic