Get Adobe Flash player
Search

Elmi ədəbiyyat

Mehman Süleymanov. Gülüstan müqaviləsi. İki cilddə

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin zabiti, polkovnik, tarix elmləri doktoru Mehman Süleymanovun iki cildlik “Gülüstan müqaviləsi” kitabı işıq üzü görüb.

 “Elm və təhsil” nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilən kitab XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xanlıqları ərazisində, eləcə də Cənubi Qafqazda baş verən hərbi-siyasi proseslərə həsr olunub.

1757-ci ildə Nadir şahın rəhbərlik etdiyi Əfşarlar dövlətinin süquta uğraması ilə Azərbaycan ərazisində yaranan müstəqil xanlıqlar, onların qarşılıqlı münasibətləri, hərbi-siyasi vəziyyətləri, yadelli işğalçılara qarşı mübarizələri və ümumiyyətlə, 1813-cü ildə Gülüstan sülh müqaviləsinin imzalanmasınadək bölgədə baş verən proseslər, müqavilənin imzalanmasını şərtləndirən mürəkkəb tarixi hadisələr müəllifin əsas tədqiqat obyekti olmuşdur.

Əsər Azərbaycan tarixinin göstərilən dövrünün öyrənilməsi, böyük dövlətlərin, konkret olaraq Rusiya, İran, Fransa və Böyük Britaniyanın bölgədə maraqlarının toqquşması, baş verən hərbi toqquşmaların səbəblərinin aydınlaşdırılması və həmin dövrün müfəssəl mənzərəsinin yaradılması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.

Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuş kitab yazılarkən çoxsaylı rus və fars dilli mənbələrdən istifadə olunmuşdur.

Kitabdan dərslik vasitəsi kimi də istifadə etmək olar.

Bakı – 2014. – 624 s.

 

Sara Aşurbəyli. Bakı şəhərinin tarixi

Sara Aşurbəylinin bu kitabı Bakı şəhərinin orta əsrlər tarixinə həsr olunmuşdur. Erkən və inkişaf etmiş orta əsrlərdə Bakı neftinin çıxarılması və emalı üzrə mühüm mərkəz kimi məşhur olan Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatı öyrənilmiş, müasir dövrədək qalmış memarlıq abidələrinin təhlili verilmiş, uzun tarixi dövr ərzində elm və təsviri incəsənətin vəziyyəti göstərilmişdir. Arxeoloji materiallara istinad edərək, Bakını antik dövrün şəhəri adlandırmaqla bu kitabda Bakı tarixinin ən parlaq dövrü – XII-XV əsrlər Şirvanşahların hakimiyyəti dövrü olduğu bu materiallar əsasında sübut edilmişdir. Bakı, “Avrasiya press”, 2006, 416 səh

Sara Aşurbəyli. Şirvanşahlar dövləti. VI – XVI əsrlər

Кitabda Azərbaycanın orta əsr dövlətlərindən biri olan Şirvanşahlar dövlətinin sosial-iqtisadi, siyasi tari х i və mədəniyyəti araşdırılır. Şəhərlərin iqtisadi vəziyyəti, əhalinin sosial tərkibi, feodal cəmiyyətinin quruluşu, Şirvanşahlar sülalələrinin tari х i açıqlanır. Əsər numizmatik, epiqrafik və ar х eoloji materiallara əsaslanaraq bir sıra Şərq (ərəb, fars, türk), gürcü, rus, Qərbi Avropa mənbələrinə istinadən yazılmışdır. К itab tari х çilər, şərqşünaslar, ali məktəbəlrin müəllim və tələbələri, eləcə də Azərbaycanın zəngin tari х i keçmişi ilə maraqlanan geniş o х ucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bakı, 2006.- 416 səh.

Nizami Cəfərov. Tarixin tərcümeyi-halı

Kitaba Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, professor Nizami Cəfərovun son illərdə qələmə aldığı elmi, elmi-publisistik məqalələri daxil edilmişdir.

Bakı, AzAtaM, 2014, 256 s.

İ.M. Cəfərzadə. Qobustan qayaüstü rəsmlər. Гобустан : наскальные изображения.

Qobustan qədim qayaüstü incəsənətinin unikal abidəsidir. Bu ərazi azı son 15 000 il ərzində daimi insan məskəni olmuşdur və burada Üst Paleolit dövründən tutmuş Orta əsrlərə qədər bəşər tarixinin bütün əsas dövrlərinə aid petroqliflər təmsil olunur. 2007-ci ildə Qobustan YUNESKO-nun Dünya İrsi Sahəsi statusunu aldı. İbtidai insanlar Qobustanda yaşadıqları müddət ərzində qayalar üzərinə həkk olunmuş 6000-dən çox rəsm yaratmışlar. Qobustan petroqlifləri professor İ. M. Cəfərzadə tərəfindən 1930-cu illərdə kəşf edilmişdir. Azərbaycan alimlərinin və digər ziyalıların fəal dəstəyindən sonra, 1966-cı ildə Qobustan Qoruğu təsis edildi. 4500 hektardan artıq sahə mühafizə edilən əraziyə çevrildi.

Qobustan : qayaüstü rəsmlər. Гобустан : наскальные изображения . Qobustan: petroglyphs – üç dildə, на трех языках, published in three languages.
/ İ. M. Cəfərzadə. – Bakı : XXI-YNE, 1999. – 259,[182] s. : il.

Taberi – Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi. 4 cilt

  Taberi - Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi Cilt II.jpg   Taberi - Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi Cilt III.jpg   Taberi - Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi Cilt IV.jpg   Taberi - Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi Cilt V.jpg

Şark-İslam Klasikleri

Çeviren Zakir Kadiri Ugan
Ahmet Temir
İstanbul, 1991

 

Özhan Öztürk. Karadeniz. Ansiklopedik Sözlük. 2 Cilt

Arkeoloji için “duygusal bilim” denildiğini duymuştum, çünkü geçmişi keşfetme tutkusuyla harmanlanan romantizm, en katı bilimsel yöntemlerle birlikte uygulanmaktadır. Dilbilimin konumu da farklı değildir; pek çok dilbilimci toplumların evrimi ile konuştukları dil arasında bağlantı kurarak, aynı dilin lehçelerini, farklı halkların dillerini birbirleriyle kıyaslayarak dilin evrimiyle insanınki arasındaki paralellikler kurmaya çalışır. Şüphesiz ki insan, kendi geçmişini deşip kurcaladıkça, kendini daha iyi tanımanın ötesinde bugünün dünyasındaki yeri ve değerini de doğru tahlil edecektir.

Yazar: Özhan Öztürk
Yayınevi: Heyemola Yayınevi
ISBN: 975-6121-00-9
Basım tarihi: Nisan 2005
Kategori: Sözlük / Dil

Nəsiman Yaqublu. Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda

Nəsiman Yaqublu “Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda” Kitabda Qaqfqaz İslam Ordusu və Nuru Paşanın Azərbaycanı düşmənlərdən azad etməsi ilə bağlı maraqlı tarixi faktlar açıqlanıb.

Bakı – 2013. – 210 s.

Dilarə Nağıyeva-Muxtarova. Ağa Musa Nağıyevin xeyriyyəçilik və ictimai fəaliyyəti

Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq Ağa Musa Nağıyevin sahibkarlıq, xeyriyyəçilik və ictimai fəaliyyəti kompleks şəkildə tədqiq olunub. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Bakı neft sənayesinin canlanmasının mədəni və ictimai həyata təsiri azərbaycan milyonçuları içərisində öz vətənpərvərliyi, xeyirxahlığı ilə seçilən Ağa Musa Nağıyevin həyat və fəaliyyətinin çox hissəsi elmi dövriyyəyə ilk dəfə cəlb olunan tarixi sənədlər əsasında öyrənilib. Monoqrafiyada milyonçunun keçdiyi keşməkeşli həyat yolu tam şəkildə izlənilir, onun millət yolunda fədakarcasına gördüyü işlər yer alır. Burada həmçinin sovet dövründə milyonçunun nəslinin davamçılarının repressiyalara, sürgünlərə məruz qalmaları, daim təzyiq altında yaşamaları faktları göstərilib.
Bakı, “Elm”. – 2011, 140 səh.

Elman Yusifov, Nəzakət İsayeva, Faiq Əsgərov. Bioloji müxtəliflik : Abşeron yarımadasının təbiət abidələri

 Kitabda Abşeron yarımadasının, landşaftı, floristik, geoloji və paleontoloji təbiət abidələri, onların ərazi üzrə paylanması, nadir və nəsli kəsilməkdə olan canlıları haqqında sistemli şəkildə məlumatlar verilmişdir.Eyni zamanda Azərbaycan florasına xas olan yüzdən çox bitki növünün təsviri verilmiş, bir cox nadir təbiət abidələrinin fotoşəkilləri ilk dəfə olaraq təqdim edilmiş, ekoloji xəritələr çəkilmiş, bəzi bitkilərin yeni arealları müəyyənləşdirilmiş, ərazinin landşaftını və təbiət abidələrini ,nadir bitkilərin çiçək, meyvə və toxum fazalarını əks etdirən 1000-dən çox şəkli əks etdirilmiş, bu abidələrin koordinatları verilmişdir.

Bakı : Nurlar NPM, 2007. – 424 s.