Get Adobe Flash player
Search

Elmi ədəbiyyat

İ.M. Cəfərzadə. Qobustan qayaüstü rəsmlər. Гобустан : наскальные изображения.

Qobustan qədim qayaüstü incəsənətinin unikal abidəsidir. Bu ərazi azı son 15 000 il ərzində daimi insan məskəni olmuşdur və burada Üst Paleolit dövründən tutmuş Orta əsrlərə qədər bəşər tarixinin bütün əsas dövrlərinə aid petroqliflər təmsil olunur. 2007-ci ildə Qobustan YUNESKO-nun Dünya İrsi Sahəsi statusunu aldı. İbtidai insanlar Qobustanda yaşadıqları müddət ərzində qayalar üzərinə həkk olunmuş 6000-dən çox rəsm yaratmışlar. Qobustan petroqlifləri professor İ. M. Cəfərzadə tərəfindən 1930-cu illərdə kəşf edilmişdir. Azərbaycan alimlərinin və digər ziyalıların fəal dəstəyindən sonra, 1966-cı ildə Qobustan Qoruğu təsis edildi. 4500 hektardan artıq sahə mühafizə edilən əraziyə çevrildi.

Qobustan : qayaüstü rəsmlər. Гобустан : наскальные изображения . Qobustan: petroglyphs – üç dildə, на трех языках, published in three languages.
/ İ. M. Cəfərzadə. – Bakı : XXI-YNE, 1999. – 259,[182] s. : il.

Taberi – Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi. 4 cilt

  Taberi - Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi Cilt II.jpg   Taberi - Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi Cilt III.jpg   Taberi - Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi Cilt IV.jpg   Taberi - Milletler Ve Hükümdarlar Tarihi Cilt V.jpg

Şark-İslam Klasikleri

Çeviren Zakir Kadiri Ugan
Ahmet Temir
İstanbul, 1991

 

Özhan Öztürk. Karadeniz. Ansiklopedik Sözlük. 2 Cilt

Arkeoloji için “duygusal bilim” denildiğini duymuştum, çünkü geçmişi keşfetme tutkusuyla harmanlanan romantizm, en katı bilimsel yöntemlerle birlikte uygulanmaktadır. Dilbilimin konumu da farklı değildir; pek çok dilbilimci toplumların evrimi ile konuştukları dil arasında bağlantı kurarak, aynı dilin lehçelerini, farklı halkların dillerini birbirleriyle kıyaslayarak dilin evrimiyle insanınki arasındaki paralellikler kurmaya çalışır. Şüphesiz ki insan, kendi geçmişini deşip kurcaladıkça, kendini daha iyi tanımanın ötesinde bugünün dünyasındaki yeri ve değerini de doğru tahlil edecektir.

Yazar: Özhan Öztürk
Yayınevi: Heyemola Yayınevi
ISBN: 975-6121-00-9
Basım tarihi: Nisan 2005
Kategori: Sözlük / Dil

Nəsiman Yaqublu. Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda

Nəsiman Yaqublu “Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda” Kitabda Qaqfqaz İslam Ordusu və Nuru Paşanın Azərbaycanı düşmənlərdən azad etməsi ilə bağlı maraqlı tarixi faktlar açıqlanıb.

Bakı – 2013. – 210 s.

Dilarə Nağıyeva-Muxtarova. Ağa Musa Nağıyevin xeyriyyəçilik və ictimai fəaliyyəti

Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq Ağa Musa Nağıyevin sahibkarlıq, xeyriyyəçilik və ictimai fəaliyyəti kompleks şəkildə tədqiq olunub. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Bakı neft sənayesinin canlanmasının mədəni və ictimai həyata təsiri azərbaycan milyonçuları içərisində öz vətənpərvərliyi, xeyirxahlığı ilə seçilən Ağa Musa Nağıyevin həyat və fəaliyyətinin çox hissəsi elmi dövriyyəyə ilk dəfə cəlb olunan tarixi sənədlər əsasında öyrənilib. Monoqrafiyada milyonçunun keçdiyi keşməkeşli həyat yolu tam şəkildə izlənilir, onun millət yolunda fədakarcasına gördüyü işlər yer alır. Burada həmçinin sovet dövründə milyonçunun nəslinin davamçılarının repressiyalara, sürgünlərə məruz qalmaları, daim təzyiq altında yaşamaları faktları göstərilib.
Bakı, “Elm”. – 2011, 140 səh.

Elman Yusifov, Nəzakət İsayeva, Faiq Əsgərov. Bioloji müxtəliflik : Abşeron yarımadasının təbiət abidələri

 Kitabda Abşeron yarımadasının, landşaftı, floristik, geoloji və paleontoloji təbiət abidələri, onların ərazi üzrə paylanması, nadir və nəsli kəsilməkdə olan canlıları haqqında sistemli şəkildə məlumatlar verilmişdir.Eyni zamanda Azərbaycan florasına xas olan yüzdən çox bitki növünün təsviri verilmiş, bir cox nadir təbiət abidələrinin fotoşəkilləri ilk dəfə olaraq təqdim edilmiş, ekoloji xəritələr çəkilmiş, bəzi bitkilərin yeni arealları müəyyənləşdirilmiş, ərazinin landşaftını və təbiət abidələrini ,nadir bitkilərin çiçək, meyvə və toxum fazalarını əks etdirən 1000-dən çox şəkli əks etdirilmiş, bu abidələrin koordinatları verilmişdir.

Bakı : Nurlar NPM, 2007. – 424 s.

Chingiz Qajar. OLD SHUSHA

The world has cities that due to their cultural, historical and political reasons have become symbolic. It is even sufficient to pronounce their names and people start recalling various associations creating distinct images of them/ Shusha has always been will continue to be such a city for every Azerbaijani citizen.

Baku : Şərq-Qərb, 2009. – 344 p. : foto.col., il

Z.M. Bünyadov. Azərbaycan tarixi. I cild. Dərslik

           

Dərslikdə Azərbaycanın qədim və orta əsrlər etnik  tarixindən, dövlət quruluşlarından, mədəniyyətindən, dini görüşlərindən, həmçinin Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən, regionda kapitalist münasibətlərinin, yaranması və inkişafından bəhs edilir.  Dərslikdə dövrlər üzrə xəritələr verilmişdir.
Dərslik müəllimlər, tələbələr, aspirantlar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
B.- 2007.- 720 s.

 

A.N. Həsənov. Azərbaycanda regional turizmin inkişafı: problemlər, prespektivlər

1991-1998-ci illərdə Azərbaycan texnologiya İnstitutunda laboratoruya müdiri, 1998-2001-ci illərdə baş müəllim
vəzifəsində çalışmışdır. 2001-ci ildə Az.Ti-nin “İaşə, ət və süd məhsullarının texnologiyası” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmiş, 2003-2005-ci illərdə “İaşə məhsullarının texnologiyası və turizm” kafedrasının müdiri işləmişdir.
A.N.Həsənov 1998-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək Texnika Elmləri Namizədi alimlik dərəcəsi, 2005-ci ildə isə dosent elmi adı almışdır. 2005-ci ildə “Qida məhsullarının texnologiyası və turizm” fakultəsinin
dekanı seçilmiş və hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır. Respublikanın və xarici ölkələrin elmi jurnallarında, yerli və beynəlxalq elmi-praktik konfranslarda nəşr olunmuş 78 elmi-metodiki əsərin müəllifidir.
Onlardan 45-i turizmin aktual problemlərinə həsr edilib.

B.- 2012.- 368 s.

Nəsiman Yaqublu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Ensiklopediyası

 

Bu ensiklopediya Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə. Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətinə həsr edilib. İlk dəfədir ki, M.Ə. Rəsulzadənin həm Azərbaycanda, həm də mühacirətdəki fəaliyyəti geniş araşdırılır. Bu ensiklopediyada M.Ə. Rəsulzadənin bütün yazılarının və əsərlərinin ümumi biblioqrafiyası da verilib. Kitabda təqdim olunan çoxlu sayda fotolar, arxiv sənədləri və yeni məlumatlar M.Ə. Rəsulzadənin bir şəxsiyyət kimi böyüklüyünü bir daha təsdiqləyir. Bu ensiklopediyadan elm adamları, siyasi xadimlər, diplomatlar və tədqiqatçılar faydalana bilər. Kitabı əldə etmək üçün (012) 4921238, (012) 5116186, (050) 4049113 telefonlarına müraciət edin.

Bakı. “Kitab Klubu”. 2013. 506 s.