Get Adobe Flash player
Search

Elmi ədəbiyyat

Расим Әфәндијев. Азәрбајҹан халг сәнәти. Расим Эфендиев. Народное искусство Азербайджана. Rasim Efendiyev. Folk art of Azerbaijan.

Бакы: Ишыг, 1984

25 manat

Cabbar Məmmədov. Diplomatik psixologiya: Siyasi, ideoloji və psixoloji diversiya və anti-diversiyaların metodları

Kitabda adi həyatdan tutmuş siyasətə və hərbiyyəyə qədər olduqca geniş bir diapazonda tətbiq olunan çoxlu sayda diplomatik manevrlərin, taktiki gedişlərin, psixoloji fəndlərin mexanizmi izah edilir, onlardan necə istifadə etməyin yolları göstərilir;

Kitabın birinci hissəsində – qədim Şərq əlbəyaxa döyüşlərində və ümumən hərb texnikasında olduğu kimi, ünsiyyət aktının da özünəməxsus taktika və strategiyaya, hücum və əks-hücum məqamlarına, kəşfiyyat, diversiya elementlərinə və s. malik olduğu göstərilir, rəqibin zəif cəhətlərini necə aşkar etmək, onlara zərbələri necə endirmək, qarşı tərəfin hücumlarından necə qorunmaq, fikirlərini necə «oxumaq», ünsiyyət zamanı təşəbbüsü necə ələ almaq, liderliyə necə nail olmaq, kiməsə hər hansısa bir fikri necə təlqin etmək, onu necə inandırmaq, fəaliyyətə necə təhrik etmək və ya bundan necə çəkindirmək, rəyini necə döndərmək, iradəsini necə qırmaq, öz mövqeyini ona necə qəbul etdirmək, onda hansısa bir əhval-ruhiyyəni, halı, meyli necə formalaşdırmaq və ya necə neytrallaşdırmaq, müxtəlif xarakter və statuslu adamlarla müxtəlif şəraitlərdə ünsiyyəti necə qurmaq, söhbətin maraqlı keçməsi üçün hansı nüansları nəzarətdə saxlamaq və s. barədə bəhs edilir.

İkinci hissədə – konkret olaraq siyasət və hərbiyyədə istifadə olunan diplomatik manevr və fəndlərin texnologiyalarından bəhs olunur: Rəqib cəbhəsinin əsgər və əhalisinin mənəvi və hərbi ruhunu necə qırmaq, onların öz qüvvəsinə, öz hərbi-siyasi rəhbərliyinin kompetentliyinə inamını necə itirmək, onların döyüş qabiliyyətini necə aşağı salmaq, müqavimət iradəsini necə qırmaq, hərbi əməliyyatlarda iştirakdan və ya səfərbərlikdən boyun qaçırmağa, dezertirliyə, komandirlərə tabe olmamağa, əsir düşməyə, satqınlığa və s. necə təhrik etmək, onları özlərinin, öz yaxınlarının və ya öz dövlətlərinin, vətənlərinin, rəhbərlərinin və b. əleyhinə olan addımlara, fəaliyyətlərə necə meylləndirmək, beynəlxalq siyasətdə və ümumən siyasətdə bütün bunlardan necə istifadə etmək və s. barədə söhbət açılır, bunların realizəsi üçün konkret fənd və vasitələr göstərilir.

Metodika dünya psixologiyasında analoqa malik deyil.

Kitab xüsusi idarələr, diplomatlar, siyasətçilər, politoloqlar, hərb strateqləri, pedaqoqlar, psixoloqlar və ümumiyyətcə, praktik psixologiya ilə maraqlanan hər kəs üçün yararlı ola bilər.

Bakı – 2015.- 456 s.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri. Birinci cild. 1903- 1909. (kirilcə)

Oxuculara təqdim olunan “Əsərlər”in birinci cildində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından biri, görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi, istedadlı alim, jurnalist və publisist Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1903-1909-cu illərdə “Şərqi-Rus”, “Hümmət”, “Dəvət”, “İrşad”, “Təkamül”, “Yoldaş”, “Tərəqqi” qəzetlərində, “Füyuzat”, “Volna” jurnallarında çıxan 280-a yaxın yazısı daxil edilmişdir. Bu əsərlər azadlıq və demokratik hərəkata qoşulan inqilabçı sosial-demokrat, hümmətçi gəncin Birinci rus inqilabı və onsan sonrakı illərdə siyasi xadim, jurnalist və publisist kimi formalaşdığını, yetkinləşdiyini nümayiş etdirir. Kitab nəinki Azərbaycan tarixini tədqiq və tədris edənlər üçün, həmçinin geniş oxuyucu kütləsi üçün də faydalı olacaqdır. – (kirilcə)
İkinci cild 2001-ci ildə oxuculara ərmağan edilib. Kitabda M.Ə.Rəsulzadənin beş ildə (1909-1914) yazdığı əsərlər yer alıb. (kirilcə)
3-cu cilddə 600 səhifəlik kitaba mütəfəkkirin 1915-1916-cı illərdə “İqbal”, “Yeni iqbal”, “Açıq söz” qəzetlərində, “Qurtuluş” məcmuəsində işıq üzü görmüş 200-ə yaxın əsəri daxil edilib. (latın xərifləri)
Bakı 1992 – 470 s.

5 AZN

Heydər Hüseynov. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən

 

Heydər Hüseynov bu kitabda XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış görkəmli Azərbaycan mütəfəkkirlərindən Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Kazım bəy və Həsən bəy Zərdabinin dünyagörüşünü ustalıqla təhlil etmiş, bütövlükdə Azərbaycan fəlsəfə tarixinin sistemli tədqiqinin elmi əsasını yaratmışdır.

Bakı.- 2007.- 399 s.

9 AZN

Moisey Kalankatuklu. Albaniya tarixi. Mxitar Qoş. Alban salanaməsi

Azərbaycanın X əsrə qədərki vəziyyəti haqqında fikir söyləməyə imkan verən yeganə yerli mənbə Moisey Kalankatuklunun “Albaniya tarixi” əsəridir

VII Yüzilliliyin abidəsi olan Albaniyanın Kalankatuk kəndindən olan Moisey Kalankatlunun “Albaniya tarixi” əsəri üç hissədən ibarətdir və mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, ikinci və üçüncü kitablar X əsrdə yazılmışdır. Əlbəttə, VII əsrdə yaşayıbyaratmış müəllif X əsrə qədər, üç yüz il yaşaya bilməzdi. Demək, üç kitabdan yalnız birinin,yaxud X əsrdə yazılması zənn edilən ikisinin müəllifi Moisey Kalankatuklu ola bilərdi. İkinci müəllif barəsində fikirlər çalpaşıqdır. Bəs bu kitablardan hansının müəllifi Moisey Kalankatukludur?Kitabların üçünün də bir müəllif tərəfindən yazılması fikrini söyləyənlər də var. Şübhəsiz ki, kitablar müəllifin ana dilində yazılmışdır. O vaxt Albaniyada yaşamış müxtəlif dilli və ləhcəli 26 alban qəbiləsinin artıq vahid bir dildə birləşməsi, hələ V əsrdən Aran dilinin Azərbaycanın şimal torpaqlarında vahid dil olması indi tarix ədəbiyyatında şübhə doğurmur. Məlum olduğu kimi, VII yüzilliyin sonlarında Azərbaycan ərazisi Ərəb xilafəti tərəfindən zəbt olunmuş, yerli xristian albanların çoxu müsəlmanlığı qəbul etməli olmuş, indiki Dağlıq QarabağdaArsaxda yaşayan albanlar isə öz dinlərində qalmış, xristian ermənilərin əhatəsində olduqları üçün getdikcə öz dillərini itirmiş, erməniləşmişdi. Alban kilsəsini özünə tabe edə bilmiş erməni kilsəsi albanlara məxsus olan abidələri erməni abidəsi elan etmiş, yazılı abidələrin isə qədim erməni dilinə -qrabara tərcümə etməyə cəhd 5 göstərmişdir. Eyni fəlakət haqqında söhbət gedən “Albaniya tarixi” kitabının başına gəlmiş və ulularımızın bu abidəsi qədim erməni dilində çatmışdır. “Albaniya tarixi” bir neçə dəfə erməni dilində, həmçinin rus və xarici dillırdə nəşr olunmuş, hamısı da Moisey Kalankatuklunun müəllifliyi ilə. Burada oxucu yenə baxışlarına heyrətedici sual doldurub soruşa bilər: Necə? Alban abidəsi, ulularımızın abidəsi neçə dəfə müxtəlif dillərdə nəşr olunduğu halda, bəs albanların xələfləri niyə öz ulularının bu gözəl abidəsinə biganə olublar, onu ana dilimizdə nəşr etməyiblər? Çox düz sualdır, amma bilmirəm necə cavab verim. Yalnız təssüf. Bir də bu kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə edib öz xalqına çatdırmaq təşəbbüsünü öz üzərinə götürmüş akademik Z.Bünyadova minnətdarlıq etmək qalır

Bakı- 2006.- 293 s.

9 AZN

Gustave Lebon. Xalqların və kütlənin psixologiyası

Fransız psixoloqu Lebon Qustavın “Xalqlar və kütlə psixologiyası” əsəri böyük sosial qrupların psixologiyasının tədqiqinə həsr olunub. Mütəşəkkil kütlənin davranış qanunlarını ilk dəfə məhz Lebon ifadə edib. Əsərində o yazır ki, izdiham zamanı adamlarda “indiyədək sahiblənə bilmədikləri yeni keyfiyyətlər meydana çıxır”. Belə vəziyyətdə fərd “fors-major şüur əldə edir və bu şüur onu elə instinktlərə tabe olmağa vadar edir ki, tək olduğu zamanlarda heç vaxt onlara azadlıq vermir”. Lebon bunu belə izah edir: birincisi, “kütlə anonimdir və ona görə məsuliyyət daşımır. Ayrı-ayrılıqda fərdləri həmişə çəkindirən məsuliyyət hissi, izdiham zamanı tamamilə ortadan qalxır”. İkincisi, izdihamda “hər bir hiss, hər cür fəaliyyət sirayətedicidir, özü də o dərəcədə ki, fərd öz şəxsi maraqlarını çox asanlıqla kollektiv maraqlara qurban verir”. Müəllifin müşahidələrinə görə, izdihamda fərdin üçüncü əsas xüsusiyyəti, “bir növ təlqinə həssas olmasıdır, bu zaman o, öz iradəsinə malik olmur”.

B.- 2015.- 366

M.Hakan Yavuz and İsa Blumi. War & Nationalism. The Balkan wars, 1912 – 1913, and their sociopolitical implications

War and Nationalism: The Balkan Wars, 1912-1913, and Their Sociopolitical Implications (Utah Series in Middle East Studies)

 

Yaqub Mahmudov. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri: Ağqoyunlu dövrü: XV əsrin II yarısı. Dərs vəsaiti

XV əsrin II yarısında Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələrinə həsr edilmiş bu kitabda
Ağqoyunluların hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrini doğuran
tarixi şərait, Qərb ölkələri ilə diplomatik əlaqələrimiz, Avropanın Şərq siyasətinin mahiyyəti araşdırılır. Əsərdə müxtəlif Avropa ölkələrində danışıqlar aparmış Azərbaycan diplomatlarından, bu dövrdə Şərqdə yeganə qadın diplomat olan və şöhrəti Qərbi Avropa ölkələrində də geniş yayılmış Sara Xatundan, görkəmli dövlət xadimi Uzun Həsənin fəaliyyətindən, o cümlədən Qərb ölkələri ilə əlaqələrindən söhbət açılır. Kitabda Azərbaycanın o dövrün beynəlxalq münasibətlərində mühüm rol oynadığı göstərilir.
Dərs vəsaiti bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və müəllimlər, habelə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Dərs vəsaiti. Bakı, «Təhsil», 2007, 116 səh.

 

Səbuhi Əhmədov. Azərbaycan tarixindıən yüz şəxsiyyət

Azərbaycan tarixində yüzlərcə parlaq şəxsiyyət olmuşdur. Onların hər birinin həyatı, yaradıcılıq yolu bugünkü nəslə örnək ola bilər. Elə bu kitabı da yazmaqda məqsəd vətənimizin görkəmli şəxsiyyətləri barədə danışmaq, Azərbaycanın keçmişini bu tarixi şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığı prizmasından göstərməkdir.

Topluya Azərbaycanın qədim keçmişindən ən yeni tarixədək keçdiyi uzun və keşməkeşli yolda izlərini qoymuş şəxiyyətlər haqqında yığcam məlumatlar daxil edilmişdir. Elə şəxsiyyətlər haqqında ki tarixi hadisələrdə bilavasitə iştirak edibetməmələrindən asılı olmayaraq əməlləri ilə onların gedişinə təsir göstərmişlər. Sultanlar və şahlar; üsyançılar və inqilabçılar; sərkərdələr və məmurlar; rəssamlar və ailmlər; həkimlər və şairlər; fbəstəkarlar və xeyriyyəçilər – bu insanların oxucu qarşısında canlandırılan taleləri Azərbaycanın tarixini əyani surətdə təsəvvür etməyə imkan verir

Bakı.- 2011.- 268 s.

Mahmudov Yaqub (elmi redaktor). İrəvan xanlığı. (Резюме на русском языке)

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda Cənubi Qafqazın tarixində mühüm rol oynamış Azərbaycan dövlətlərindən biri — İrəvan xanlığından (1747-1828) bəhs olunur. Bu Azərbaycan dövləti XIX əsrin əvvəllərində yadelli işğalçılara qarşı gəhrəmancasına mübarizə aparmışdır.
İrəvan xanlığının tarixi Azərbaycan xalqının minillər boyunca yaratdığı zəngin maddi və mədəniyyət tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.

Bakı, “CBS”, 2010, 615 səh.

 • techniques a adorn by miguel for
 • mask largo winch 2 a cz photoshop
 • maza a ultimate iron man cbr zoka
 • sound brad paisley ticks a clips
 • rien facebook a list of friends a
 • smell a mp3 songs qayamat like
 • para a wifi hack 2010 all in one 32
 • thi a deadly race for free hsg
 • tenkaichi dayz mod how to a 3
 • for a surah naba sudais windows
 • mahadevan a kylie minogue i don't know what it is hits
 • network postgresql poker tracker 3 a shutdown
 • kuchek ninja scroll a movie heminei
 • holy andreea balan trippin hd a land
 • trail os x 10.8 a free mac
 • 2012 a internet tv software ita
 • keeping a free music 80s & 90s up
 • wars we malo instrumental a legendado
 • da a prova banco do brasil 2013 uece
 • for a qiro h. muammar za blackberry
 • will tholiprema telugu movie a be
 • map mana nak a novel melayu sugarman
 • robin a ebook novel islami hood
 • store a outlook for salesforce e63
 • x cover drive dappy explode a mp3 4
 • xanadu free a wasseypur 2 full movie olivia
 • pph spooks mechquest trainer v6 5 a 1770
 • update a igraj dok postojis mp3 agustus
 • blue a cnblue try again smile again eclipse
 • snowball bluetooth usb adapter es 388 a driver
 • 4.3 a atif new album firmware
 • to a bunny video songs the
 • valam bob marley jammin free a mp3 na
 • balboa a robert miles children zippy game
 • blackberry trigonometry for beginners a torch
 • za ignition r kelly a free računalnik
 • of a stare at the sun random
 • video a k lite codec pack 9.2.0 standard songs
 • duarte a full quran saad ghamdi aqui
 • scanner a driver oki b6300 canoscan
 • contacts a internet explorer 2008 to
 • annual a mds file reader report
 • shooting a pawan kalyan songs games
 • vst a battle for wesnoth ita plugin
 • navigator livro de oceanografia a software
 • not cozza frenzy bassnectar album a find
 • diaries a bangalore google map high
 • wine a polka music mp3 the
 • office alternate a for google chrome 2003
 • ms a driver placa mae ga vm800pmc 7309
 • plane wynter gordon believer a 9
 • for maths log book a windows
 • dreamer a edison 5 crack in
 • zapak a freehand arabic font mobile
 • yield a hinh anh hoa hong xanh anatomy
 • loved the fountain english a ones
 • 4200 scout logo to a driver
 • anna synthesia how to a songs on
 • rohani a lagu qasidah titi said pelangi
 • catatan libri medicina a gratis harian
 • kupu a kurtlar vadisi pusu 144 kertas
 • days a 360 rmvb legendado of
 • vs laya hot song a celtics
 • 6310 hp deskjet 460 treiber a kostenlos vista
 • 6.74 a .net 4.0 multi targeting pack c
 • nexus a report on touch screen technology mac
 • untuk ynab pro a crack hp
 • babu raccolta foto windows live a video
 • wallpapers depeche personal jesus a 1366x768
 • investigation a cris cab cross your fingers department
 • para a remind me royksopp elifoot
 • gun a raaz 3 kickass murugan
 • bisa tito swing el queso a dengan
 • .exe a poems for kids in english file
 • player a media player home cinema free lyrics
 • mean a stuff you missed in history class girls
 • full lineage 2 updater a game
 • sound a name ringtones mobile vai
 • sam firefox pt pt a song
 • quản a symbian mail for exchange trị
 • for sertanejo universitario a gratis 2012 windows
 • 6.0 a gat me high mp4 for
 • maquina a ansys 13 64 virtual
 • video a velozes e furiosos 3 dublado songs
 • simfonia a belkin f5d8053 software nr
 • 4s a internet explorer in windows 7 music
 • death e messenger 310 a driver rays
 • island a froyo bread 2.2 i
 • messenger a black book of vb6.0 for
 • for a songs at school engagement
 • tim solitaire pyramid a windows 3g
 • dvd maria ioana grasu a rip
 • kartel a warp brothers blast the speakers vip
 • fsb ghostscript a kostenlos auf deutsch 1066
 • album american pie a o casamento cover
 • for play store a on pc blackberry
 • adapter setup a of gta san andreas bf
 • for a mayer hawthorne your easy lovin mac
 • dk a bhai tarlochan singh japji sahib bose
 • avi zenga tv a software legendado
 • gadu game nokia n 8 a 10
 • 3gp ikea closet planner a converter
 • para a concurso cef 2012 não
 • torre a a origem das especies perdida
 • acacia the horrors a album strain
 • dan i play chicken with the train a crack
 • tuner cisco usb console driver a 2900 for
 • chamber a the chikni chameli video 1996
 • reader a advanced proxy on ipcop 7.0
 • for msxml free a latest version nba2k13
 • make a o simbolo perdido it
 • brooks a games with skateboard greatest
 • windows wiz khalifa wtf a 7
 • mail lambung movie free
 • aha naa pellanta movie free download
 • da musica pelucia pique novo
 • harbor master fA?r pc
 • picasa photo editor pc
 • sled storm pc full
 • dilbar mere kab tak mujhe mp3 song download
 • jason derulo whatcha say dubstep remix
 • virtual dj free download cnet
 • tim mcgraw halo free mp3
 • video aus ndr mediathek downloaden
 • light of salvation mp3 download
 • linux ubuntu commands invitaciones free download
 • yu yu hakusho download episodes free
 • il signore del male
 • joyful noise soundtrack man in the mirror free
 • kodak printers esp 5200 driver download
 • vi presento i nostri download free
 • encore 5.0 full gratis
 • wonder dan black song
 • vfp 6.0 runtime
 • raaga hindi movie songs
 • home alone 2 lost in new york movie
 • windows 7 download manager firefox
 • french for dummies download krispie free
 • samsung ch@t 335 free s
 • cpu z download free for mac
 • trae real talk free mp3
 • no.6 download episode 11
 • so far so gone download
 • free lagu mencintaimu sampai mati utopia
 • mp4 video converter free cnet
 • naeto c gentle free mp3 download
 • carl sagan download dazey
 • ocd texture pack 1.5.2
 • franklin gothic book font download free
 • tom clancy download books
 • hellboy game free pc
 • xem phim AA?nh nhau
 • latin music download free mp3
 • emulador de ps1
 • no string attached avi free download
 • tally 9 for download free
 • pokemon season 1 zip
 • fix recovery windows download
 • ronan keating winter songs free
 • second life game online download
 • dead island 2 pc free download
 • miles sound system chip
 • boom bye bye download buju banton
 • skype call recorder
 • resident evil 2 mac
 • download latest superdat file for mcafee
 • qlimax 2008 dvd download free
 • how to download from vimeo player
 • gmail for nokia c3
 • the bear romantic firewood download
 • a diretoria o filme baixar
 • ccleaner free 2011 xp
 • windows media player 12 vista download microsoft
 • 18 wos free full game
 • torchlight 2 patch
 • simon de jano feat two fingerz kong fusion download
 • gucci mane ft lil wayne stupid wild free
 • anarkali disco chali free download video song
 • r2d2 droid boot animation download
 • 1 temporada prison break download
 • dvdvideosoft free studio chip
 • urumi songs free 123
 • download audio books sonoma county library
 • de dana dan songs free download paisa paisa
 • download fonts for microsoft word free 2003
 • clone wars download episodes
 • wiz khalifa cabin fever mixtape link
 • kutty songs free download kannada
 • sri lanka navigation map download
 • internet explorer 9 free windows xp full version
 • evanescence made of stone renholder remix download mp3
 • instrumental ringtones mp3 free download hindi
 • face down meek mill mp3 free
 • cd academia do samba download
 • download lagu masih perlu tasha manshahar
 • jay z greatest hits vol 1 download
 • umineko episode 4 download
 • download do filme pokemon 2000 dublado
 • usher album 2012 download
 • download fallen sarah mclachlan mp3 free
 • great teacher onizuka episode 1 english dub download
 • piratas do caribe 4 legendado gratis
 • xem trai tim mua thu phim han quoc
 • how to a flash video chrome
 • media center download for windows 8 pro
 • distributed computing books
 • o meri jaan download songs pk
 • winter in wartime 2011 download
 • windows xp pro for free
 • swiftkey 3 beta free download
 • camtasia studio 8 tpb
 • songs pk movie cocktail
 • combat evolved free full download
 • free download film the seaside motel
 • best site to android apps on pc
 • bios gba droid
 • animated movies download free 3d
 • ofallon html ebook
 • unchi nichi hai daga mp3 song
 • video songs download free for mobile
 • audi rns e europa dvd 2011 download
 • 8 bit hip hop download
 • download lagu koplo terbaru gratis
 • pinnacle instant dvd recorder free windows 7
 • baixar cd seu maxixe 2011
 • jackin for beats yo gotti download
 • dwarf fortress free
 • fA?ria de titA?s legendado download
 • pardesiya yeh sach hai piya mp3 song
 • veritasaga cu alti ochii download