Category Archives: Lüğətlər və dilçilik

Ализаде И.Г., Караева Н.Т. Русско – Турецкий медицинский словарь. İ. Alizade, N. Karayeva. Rusşa – Türkçe tıp sözlüğü

Словарь содержит свыше 20 000 терминов по всем разделам медицины и смежных с ней естесственных наук, а также по медицинской генетике, биохимии, иммунологии, медицинской технике.
Словарь рассчитан на преподавателей, аспирантов и студентов медицинских вузрв, специалистов медиков и переводчиков.

Sözlük, tıp ve ilgili bilim dalları, tıp genetiği, biyokimya, immunoloji, tıp teknolojisi böümlerini kapsayan 20 000 den fazla kelime işermektedir.
Sözlük, tıp üniversiteteleri öğretim üyeleri, yüksek lisans ve lisans öğrencileri, tıp uzmanları ve tercümanlar içindir.

Bakü, 2004. – s. 360

N.Seyidəliyev. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

N.Seyidəliyev. “Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti”.
Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2007, 424 səh.

Lüğətdə 11 minə qədər eyni və yaxın mənaları əks etdirən sinonim söz və ifadə verilmişdir ki, bunlardan 4 mini dominant sözdür. Sinonimlər lüğətinin tərtibində ədəbi dilimizin öz lüğət fondundan, başqa dillərdən alınmalardan, danışıqda işlənən sözlərdən, o cümlədən məhəlli və dialekt sözlərindən və bəzi terminlərdən istifadə edilmişdir. Sinonim sözlərin əksəriyyəti Azərbaycan yazıçılarının əsərlərindən götürülmüş nümunələrdə öz əksini tapmışdır.

Berlitz. Russian phrase book & dictionary. Англо-русский разговорник и словарь

The phrase book can be used both by people who do not know Russian at all and the ones who can read and write in Russian but have no communicating, skills. The phrase book may also be helpful while learning Russian.

М.- 2011

İngiliscə-azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti

İngiliscə-Azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti
(birinci nəşr)
Tərtib edən: Rafiq Məmmədli

Lüğət İnternet, kompüter və İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları sahəsində ən çox işlədilən söz, ifadə və xüsusi terminlərin ingiliscə açılışını və azərbaycanca qarşılığını, lazım olanda isə izahını verir.
Orta məktəb şagirdləri, tələbə və müəllimlərlə yanaşı kompüterdə çalışan istənilən istifadəçi üçün faydalıdır.

Bakı.- 2014.- 466 s.

И.Г.Ализаде, Н.Т. Караева, Л.М. Мешадиева. Русско-азербайджанский медицинский словарь. Əlizadə İ.Q., Qarayeva N.T., Məşədiyeva. Rusca-azərbaycanca tibb lüğəti

Словарь содержит около 50 000 терминов по всем разделам медицины и смежных естесственных наук, а также по медицинской генетике, биохимии, иммунологии, авиационной и космической медицине, медицинской технике.
Словарь рассчитан на преподавателей, аспирантов и студентов медицинских вузов, специалистов медиков и переводчиков.

Rusca-azərbaycanca tibb lüğəti [Mətn] İ. Q.Əlizadə, N. T. Qarayeva, L. M. Məşədiyeva; elmi red. Ə. T. Əmiraslanov

Lüğətdə tibb elminin bütün bölmələri və tibblə əlaqəli təbiət elmləri, həmçinin tibbi genetika, biokimya, immunologiya, aviasiya və kosmos təbabəti, tibbi texnikaya aid 50000-ə yaxın termin toplanmışdır.
Lüğət ali tibb məktəblərinin müəllimi, aspirantları, tələbələri, ixtisaslı tibb işçiləri və tərcüməçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bakı :Azərbaycan ,2011.